Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Filosofija
Rūšiuoti pagal
 • Filosofijos įvadas (5)

  Pasaulio prigimties (daiktų prado) problema ikisokratikų filosofijoje (Talis, Anaksimenas, Herakleitas, Anaksimandras, Parmenidas, Zenonas). Pitagorininkai ir Demokritas. Platono filosofija: idėjų teorijos ir anamnezės sampratos. Aristoteliškoji Platono kritika. Būties hierarchijos problema antikoje ir viduramžiais (Platonas, Aristotelis, Eriugena, Šv. Tomas Akvinietis). Realizmo ir nominalizmo ginčo esmė ir atstovai. Ontologinis ir kosmologinis Dievo būvimo įrodymai. Būties problema šiuolaikinėje filosofijoje (F. Nietzsche, E. Husserlis, M Heideggeris). Substancijos problema naujųjų laikų filosofijoje (R.Descartes, T.Hobbes, J. La Mettrie, G. Berkeley ir kt.). Grynasis protas ir pasaulinis protas, arba metafizikos problema I. Kanto ir G. Hegel filosofijoje. Racionalizmo ir empirizmo ginčas N. laikų filosofijoje (R. Descartes, J. Locke, D. Hume ir kt.). I. Kanto apriorizmo sąvoka. Apriorizmo problema arba negandos pokantinėje filosofijoje. Klasikinė tiesos samprata ir akivaizdumo teorija. Loginės darnos teorija ir pragmatinė tiesos samprata. Tiesa ir tikimybė. Mokslo žinių struktūra. Determinizmo problema: finalizmas ir kauzalizmas. Determinizmas, indeterminizmas, žmogaus laisvė. Determinizmas, indeterminizmas ir tikimybinis aprašymas. Socialinių reiškinių determinacijos problema. Pozityvistinės filosofijos bruožai (A.Comte). T.Khuno mokslo raidos samprata. I. Lakatoso mokslo raidos samprata. P. Feyerabendo "epistemologinio anarchizmo" samprata. K. Popperio mokslo metodo ir raidos sampratos. Empirizmo prasmės kriterijaus klausimo svarstymas loginiame empirizme ir kritiniame racionalizme. Mokslo metodo problema: dedukcionizmas ir indukcionizmas.
  Filosofija, konspektas(18 puslapių)
  2010-07-09
 • Filosofijos įvadas (6)

  Kas ir kada suformulavo pirmąjį filosofijos apibrėžimą? Pateikite pačią bendriausią filosofijos istorijos periodizaciją ir paminėkite jums labiausiai įsiminusius kiekvieno periodo filosofų vardus. Kas nėra filosofija? Koks yra filosofinių mokyklų vaidmuo? Kokius žinote filosofijos kilmės šaltinius? Paradigmų kaita filosofijos istorijoje. Kaip filosofija siejasi su mirtimi? Kaip istorijos bėgyje keitėsi žmonių požiūris į savižudybę? Koks yra filosofijos požiūris į savižudybę? Kaip Deividas Hjumas (David Hume) "reabilituoja" savižudybę? Kas yra metafizika ir kokiais kitais vardais ji dar vadinama? Kas yra pažinimo teorija ir kokiais vardais ji dar vadinama? Kas yra kalbos filosofija? Pateikite glaustą istorinę Dievo buvimo įrodymų apžvalgą. Kaip Kantas išsprendė racionalizmo ir empirizmo ginčą? Koks klausimas yra pats svarbiausias Grynojo proto kritikos autoriui ir kaip jis į tą klausimą atsako? Kodėl empirinis patyrimas nėra pakankamas mokslinio pažinimo pagrindas? Kaip filosofai atsako į klausimą, kas yra tiesa? Kokias mokslo filosofijos teorijas žinote? Kas yra feminizmas?
  Filosofija, konspektas(17 puslapių)
  2010-09-15
 • Filosofijos įvadas (7)

  Filosofijos konspektas teisės studentams pagal M. Gutausko vedamas paskaitas ir pagal jo pateiktus klausimus. Filosofijos apibrėžimas ir kilmė. Kuo skiriasi mitologinis ir filosofinis pasaulio aiškinimai? Kodėl sunku pateikti vienareikšmį filosofijos apibrėžimą? Kas yra filosofijos objektas? Kuo filosofija išsiskiria iš kitų žinojimo sričių? Koks yra filosofijos ir kasdienio gyvenimo santykis? Koks yra filosofijos ir kitų mokslų santykis? Filosofija kaip fundamentinis, universalus ir kritinis mokslas. Kuo filosofija skiriasi nuo kitų žinojimo sričių, nuo specialiųjų mokslų? Kokį pagrindą/fundamentą ji gali suteikti mokslams ir žinojimui? Kaip suprasti filosofijos universalumą? Kokia yra filosofinio žinojimo apimtis ir ribos? Kokio pobūdžio yra filosofinė kritika? Antikinė filosofijos kaip išminties meilės samprata. Ką, pasak Herakleito, žino filosofas ir kodėl išminties meilė priešinama daugžinystei? Kaip tai siejasi su Sokrato "žinau, kad nieko nežinau"? Kaip suprasti Platono pasakymą, kad filosofai yra tarp kvailių ir dievų? Kodėl Herakleitas ir vėlesni filosofai filosofiją sieja su pabudimu, o kasdienį gyvenimą su miegu? Kokį žinojimą Aristotelis vadino teoria ir kuo jis skyrėsi nuo kitų žinojimo formų? Žmogus ir žmogiškojo gyvenimo apibrėžtys. Kuo skiriasi žmogus ir gyvūnas? Kokią reikšmę žmogaus apibrėžime turi istorija? Kodėl būtent istorija žmogų daro žmogumi? Kuo istorija kaip grynai žmogiškas dalykas yra naudinga ar žalinga gyvenimui? Autentiškos ir neautentiškos egzistencijos sampratos egzistencinėje filosofijoje. Kodėl žmogus yra būtybė neaiški sau pačiai? Koks, pagal Kierkegaardą, yra skirtumas tarp estetinio rinkimosi ir etinio pasirinkimo? Kokius pagrindinius žmoniškosios egzistencijos bruožus išskiria Heideggeris? Kaip žmogus supranta pasaulį ir save būdamas neautentiškai? Kaip žmogus suvokia savo būties galimybes būdamas autentiškai kaip būtis myriop? Antikinis tikrovės pagrindų aiškinimas. Kaip būtį aiškino miletiečiai, Herakleitas ir Parmenidas, remdamiesi vienio ir daugio priešprieša? Kas yra Platono idėjos ir koks jų santykis su daiktais? Kuo Platono idėjų samprata aktuali šiandien ir kaip ji padeda aiškinti žmogaus pažinimą? Kas yra substancija ir jos akcidencijos (Aristotelis)? Kaip Aristotelis aiškina daikto būtį pagal materijos – formos, akto – potencijos perskyras? Klasikinė tiesos samprata. Kaip Augustinas ir Tomas Akvinietis formuluoja tiesos apibrėžimus? Ką reiškia "minties ir daikto neatitikimas"? Kokią reikšmę turi kalba ir sąvokos, formuluojant teisingus teiginius? Kas yra tiesa ir klaida, melas pagal klasikinę tiesos sampratą? Racionalizmo ir empirizmo ginčas. Kuo skiriasi racionalizmas nuo empirizmo? Kas yra idėja racionalistams ir empiristams? Kodėl, anot Dekarto, pažinti galima tik protu, kaip suprantama juslių ir vaizduotės funkcija pažinime? Kokios žinios, anot Dekarto, yra aiškios ir ryškios, labiausiai patikimos? Kaip mūsų galvoje atsiranda idėjos pagal empiristus? I. Kanto ir E. Husserlio transcendentalinė filosofija. Kaip suprantate, koks yra skirtumas tarp žodžių "imanentinis", "transcendentinis", "transcendentalinis"? Kuo I. Kanto pažinimo teorija išsiskiria iš kitų? Kodėl Kantas mano, kad jis atliko "kopernikišką posūkį" pažinimo teorijoje? Kokios yra transcendentalinės juslumo ir transcendentalinės intelekto formos? Kokios yra pamatinės sąmonės struktūros pagal Husserlį? Kodėl, pagal Husserlį, matome, suvokiame tik prasmingus objektus? Kalba kaip žmogaus žmogiškumo pibrėžtis. Pasaulio ir patirties kalbinė prigimtis. Kaip reikia suprasti Aristotelio pasakymą, kad žmogus yra kalbantis gyvūnas? Koks esminis skirtumas tarp gyvūnų ir žmonių kalbos? Koks skirtumas tarp pasaulio (žmonės) ir aplinkos (gyvūnai)? Kodėl, pagal Heideggerį, žmogus pasaulį ir daiktus patiria kalbiškai? Analitinė, struktūralistinė ir hermeneutinė-fenomenologinė kalbos sampratos. Nuo ko priklauso prasmės ir reikšmės tapatybė šiose koncepcijose? Kaip paaiškintumėte horizonto sampratą (fenomenologija-hermeneutika)? Kaip žodžių reikšmes apibrėžia kalbos vartojimas, kalbiniai žaidimai (analitinė filosofija)? Kaip žodžių reikšmes apibrėžia sisteminių vienetų skirtumai (struktūralizmas)? Kalba ir raštas. Raštas kaip pasaulio metamorfozė (P. Ricoeuras). Kuo skiriasi kalba dialoge ir rašte? Kuo skiriasi kalbėtojas ir autorius? Kuo skiriasi ostensinės nuorodos dialogo situacijoje ir tekste? Kas yra teksto semantinė autonomija? Kokias rašto silpnybes išryškina Platonas? Kodėl Ricoeuras mano, kad raštas, turėdamas ribotesnes išraiškos galimybes, "pasako daugiau", "suteikia daugiau reikšmės"? Kodėl raštas yra pasaulio metamorfozė (ką sako paveikslo ir nuotraukos analogija)? Aristotelio etika. Koks yra aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas? Kokias laimės sampratas kritikuoja Aristotelis? Ar laimės galima išmokti? Su kokiomis dorybėmis laimę sieja Aristotelis? Kodėl yra sunku rasti "aukso vidurį" ir tam reikia išminties? Hedonistų ir stoikų etika. Kuo skiriasi hedonizmo ir stoikų etika? Kuo skiriasi įprastai suprantamas malonumas nuo hedone sampratos Epikūro filosofijoje? Kas epikūriečiams yra laimingas gyvenimas? Kas yra stoikų apathos ir kuo ji skiriasi nuo paprastai suprantamos apatijos? Kokias dorybes vertina stoikai? Kaip stoikai suderina žmogaus laisvę su likimo neišvengiamybe I. Kanto etika. Kaip atpažinti moralų elgesį? Kodėl žmogaus laisvė yra etikos ir moralaus elgesio sąlyga? Kuo skiriasi hipotetinis ir kategorinis imperatyvas? Kokios yra kategorinio imperatyvo formuluotės, kokius aspektus jos išryškina? Kinikų filosofija ir šiuolaikinis cinizmas. Kokio pobūdžio visuomenės kritiką atlieka antikinis kinizmas? Kodėl kinizmas ir cinizmas yra civilizacijos vertybių pažeminimas? Kas yra būdinga šiuolaikiniam cinizmui? Kokias dvi tiesas mato cinizmas? Kodėl cinizmas yra iškreipta ir nelaiminga sąmonė? Laiko ir erdvės pokyčiai šiuolaikinėje visuomenėje. Kaip technologijos ir informacijos priemonės keičia erdvės ir laiko reikšmę? Kodėl mobilumas tampa vertybe, o lokalumas atsilikimo ženklu? Kaip galimybės judėti ir gauti informaciją keičia bendruomenių kūrimąsi? Kokia yra naujo pobūdžio nelygybė ir visuomenės diferenciacija? Vartotojo sąmonės struktūros. Koks yra poreikio ir jo patenkinimo, vartojimo santykiai gamintojų ir vartotojų visuomenėse? Kokie yra pagrindiniai vartotojiškos sąmonės bruožai? Kodėl vartotojas turi prie nieko neprisirišti? Ką kaupia vartotojas? Ką vartotojui reiškia "gyventi"? Kokia yra vartotojo laisvė?
  Filosofija, konspektas(36 puslapiai)
  2011-03-29
 • Filosofijos kilmė

  Filosofijos kilmė. Pagrindiniai filosofijos vystymosi laikotarpiai. Filosofijos kaip mokslo reikšmė. Etinė filosofijos prasmė. Mano mintis.
  Filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-02-23
 • Filosofijos kilmė ir prielaidos

  Trumpai apie filosofiją. Filosofijos kilmė ir prielaidos.
  Filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-10-16
 • Filosofijos kilmė pagal K. Jaspersą

  Filosofijos kilmės aptarimas Karlo Jasperso "Filosofijos įvade". Įvadas. Kas yra filosofija? Filosofijos ištakos. Išvados.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2008-06-09
 • Filosofijos kilmė, esmė ir prasmė

  PowerPoint pristatymas. Filosofijos kilmė, esmė ir prasmė. Pagrindinis pasaulėžiūros klausimas. Žmogaus ir pasaulio santykis. Pasaulėžiūra. Pasaulėvaizdis. Pasaulėjauta. Mitologinė pasaulėžiūra. Pasaulio medžio simbolis. Mitologinio mąstymo bruožai. Religinė pasaulėžiūra. Teologinis mąstymas. Filosofinis mąstymas. Mokslas. 7 pasaulio išminčiai. 7 pasaulio stebuklai. Filosofijos kilmės teorijos. Kas yra filosofija ir kokia jos paskirtis? Pagrindinės filosofinės problemų grupės. Universalūs ir specialūs mokslai. Filosofijos ir konkrečių (specialių) mokslų santykis. Medicina kaip socialinis reiškinys. Filosofijos ir medicinos sąlyčio taškai. Koks mokslas medicina? Medicinos ir filosofijos santykis. Filosofija medicinoje. Medicinos filosofija. Apie filosofijos paskirtį.
  Filosofija, pristatymas(26 skaidrės)
  2007-03-05
 • Filosofijos kilmė, raida

  Filosofijos sąvoka ir kilmė. Aristotelis. Aristotelio gyvenimas. Kantas. Gyvenimas. Raida. Ikikritinė filosofija. Kritinė filosofija. Veikalai. Ikikritiniai veikalai. Kritinio laikotarpio veikalai. Orientyrai. Kanto pažiūros. Filosofijos problematika ir metodas. Pažinimo teorija. Metafizikos kritika. Etika ir estetika. Kantizmo esmė. Šalininkai. Priešininkai. Tolesnė kantizmo istorija. Ginčijami klausimai. Sokratas. Sofistai. Platonas. Platono idėjų pasaulis. Filosofijos atsiradimas Graikijoje. Senovės graikų filosofijos priešistorė. Filosofijos atsiradimas Atėnuose. Viduramžių filosofija. Viduramžių filosofijos bruožai. Naujųjų amžių filosofija. Naujieji amžiai. XIX ir XX amžių filosofija.
  Filosofija, referatas(41 puslapis)
  2007-02-23
 • Filosofijos kilmės aptarimas

  Kas yra filosofija? Filosofijos ištakos. Istoriškumas. Išvados.
  Filosofija, referatas(4 puslapiai)
  2005-11-07
 • Filosofijos kilmės prielaidos, atsiradimas, šaltiniai

  Įžanga. Filosofijos kilmės prielaidos. Filosofijos atsiradimas. Talio asmenybė. Pažiūros. Perėjimas nuo praktinių žinių prie mokslo. Perėjimas nuo mitologijos prie mokslo. Pirmoji filosofijos problema. Talio reikšmė. Filosofijos šaltiniai. Religiniai tikėjimai. Filosofijos centrai. Graikija. Šaltiniai. Išvados.
  Filosofija, referatas(15 puslapių)
  2007-02-01
 • Filosofijos kilmės prielaidos, atsiradimas, šaltiniai (2)

  Įvadas. Kas yra filosofija? Filosofijos kilmės paieškos. Kada žmogus pradėjo kelti filosofinius klausimus? Nuo mito prie filosofijos. Pirmosios filosofinės sistemos Rytų civilizacijose. Vakarų Europos filosofija. Filosofavimo šaltiniai. Patyrimas. Nuostaba. Abejonė. Mirties suvokimas. Žmonių komunikacijos reikšmė. Išvados.
  Filosofija, konspektas(14 puslapių)
  2007-02-20
 • Filosofijos kilmės šaltiniai

  Įvadas. Minties reikšmė filosofijos istorijoje. Pažinimas, jo svarba. Visuomeninis gyvenimas, kaip vienas iš faktorių. Religija - filosofijos kilmės šaltinis. Mitologija ir filosofija. Kai kurie Indijos filosofijos bruožai. Kinų filosofija. Pirmieji graikų filosofai. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-22
 • Filosofijos objekto apibrėžimo problematika

  Įvadas. Filosofijos apibrėžimas. Filosofijos objekto apibrėžimo problematika. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-01-26
 • Filosofijos paskirtis

  Filosofija. Filosofas. Platonas. Aristotelis. Rene Descartes. Thomas Hobbes. Immanuel Kant. Karl Popper.
  Filosofija, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-02-23
 • Filosofijos prasmė jos vieta žmogaus gyvenime

  Įvadas. Apibrėžimas. Etimologija. Filosofijos disciplinos ir svarbiausi jų klausimai. Filosofijos vieta žmogaus gyvenime. Išnašos.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2008-02-01
 • Filosofijos prasmė. Filosofijos prasmės vieta žmogaus pasaulyje

  Įžanga. Dviprasmiška filosofijos padėtis žmogaus pasaulyje. Filosofija ir kultūra. Paaiškinamumo būtinumas. Kai filosofija peržengia kultūrą. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-09-22
 • Filosofijos prigimtis ir struktūra

  Įvadas. Filosofijos kilmė. Kas yra filosofija? Janas Sniadeckis (1756-1830) apie filosofiją. Stasio Šalkauskio (1886- 1941) filosofijos apibrėžimas. Filosofijos ištakos. Filosofijos prigimtis ir struktūra. Istoriškumas. Išvados.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2008-04-03
 • Filosofijos samprata

  Kas yra filosofija. Filosofijos kilmė. Filosofijos ir mokslo santykis.
  Filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-29
 • Filosofijos samprata (2)

  PowerPoint pristatymas. Kas yra filosofija? Filosofuoti - tai būti kelyje. Filosofijos kilmė. Filosofijos ištakos. Išmintis ir žinojimas. Filosofijos funkcijos ir struktūra. Išvados.
  Filosofija, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-11-01
 • Filosofijos samprata (3)

  Įvadas. Filosofijos samprata. Antropologinė filosofijos prasmė.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-25
Puslapyje rodyti po