Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Filosofija
Rūšiuoti pagal
 • Dievo sampratos raida kultūros istorijoje

  Biblija apie dievą. Platonas (427-347 m. p. e.): Dievas yra gėrio priežastis. Aristotelis (384-322 m. p. m. e.): Dievas Nejudantis Judintojas. Augustinas (354-430): Savęs pažinimas yra dievo pažinimas. Tomas Akvinietis (1225-1274): Dievas – neišmatuojama Būtis, Tiesa ir Gėris. Imanuelis Kantas (1724-1804): Dievas kaip reguliatyvioji idėja. Friedrychas Nietzsche: Dievas yra miręs. Sörenas Kierkegaard‘as: Dievas nužengia į mases. Šių laikų Dievo supratimas. Koks turi būti dievas?
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-17
 • Don Miguel Ruiz "Keturios toltekų išmintys"

  Filosofijos refleksija remiantis Don Miguel Ruiz (Don Miguel Ángel Ruiz) knyga "Keturios toltekų išmintys".
  Filosofija, rašinys(2 puslapiai)
  2011-06-14
 • Dorovinių vertybių problema žmogaus gyvenime

  Kas yra vertybės? Adomas Jakštas "Pikto problema". Vertybių problema Vladislovo Tatarkevičiaus etikoje "Gėris arba vertybė". Priedermė ir teisė būti laimingam. Sąžinės problema "Sąžinės kilmė. Fridrichas Nyčė". Antanas Maceina "Sąžinės problema". Išvados.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-05
 • Dovanojimas

  Dovanojimas ar davimas. Dovana ir duotybė. Gyvenimas. Kūnas kaip dovana. Laisvė. Dovanos Laikas. Kaltė. Tikėjimas kaip dovana. Dovanos tarpasmeninis kontekstas. Dovanos priėmimo problema. Dovanojimo lygiai. Dovanojimo lygiai. Dovana psichoterapijoje.
  Filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-21
 • Draugystė

  Rašinys apie vienatvę ir draugystę.
  Filosofija, rašinys(6 puslapiai)
  2005-11-29
 • Džordžo Berklio (George Berkeley) pažinimo samprata

  Įvadas. Trumpa Džordžo Berklio (George Berkeley) biografija. Berklio filosofijos esmė. Svarbiausi Džordžo Berklio (George Berkeley) filosofijos darbai. Žiūrėjimo teorija. Traktatas apie žmogaus žinojimo principus. Traktatas apie judėjimą. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2011-01-13
 • E. From "Turėti ar būti?" (3)

  Pagal Eriko Fromo (Erich Fromm) knygą "Turėti ar būti". Didysis Pažadas, jo žlugimas ir naujos alternatyvos. Iliuzijų-žlugimas. Kodėl žlugo Didysis Pažadas Epikūrui. Esminis didžiųjų Mokytųjų mąstymo elementas. Pirmą kartą po Aristipo, teoriją skelbiančią gyvenimo tikslu. Mūsų epocha. Teoriniai svarstymai parodo, kad radikalus hedonizmas negali lemti laimės. Antroji psichologinė industrinio amžiaus premisa, kad individualūs egoistiški siekiai lemia harmoniją ir taiką, didesnę kiekvieno gerovę taip pat yra klaidinga. Radikalus hedonizmas ir neribotas egoizmas nebūtų įsitvirtinę, kaip dominuojantys principai, jei XVII amžiuje nebūtų įvykęs esminis lūžis. Kitas faktorius: žmogaus santykis su gamta. Ekonominė žmogaus pasikeitimo būtinybė. Kitokios pozicijos laikosi E. F. Šumacheris. Ar egzistuoja katastrofos alternatyva. Skirtumo tarp turėjimo ir buvimo svarba. Autoriaus tyrimų rezultatai. Kuo skiriasi turėjimas ir buvimas. Idiomatiniai pokyčiai. Terminų kilmė. Lingvistinė žodžio istorija. Buvimas ar forma "būti" vartojama. Kalbėdamas apie turėjimą ar būvimą, aš turiu omeny. Filosofinės būties sampratos. "kas yra būtis?" pagrindinis Vakarų filosofijos klausimas. Turėjimas ir vartojimas. Turėjimas ir buvimas kasdieninėje patirtyje. Mokymasis. Atsiminimas. Pokalbis. Skaitymas. Autoritetas. Formuojantis hierarchiškai organizuotoms visuomenėms, autoritetas paremtas kompetencija užleidžia vietą autoritetui, paremtam socialiniu statusu. Žinių turėjimas ir žinojimas. Tikėjimas. Meilė. Istoriškai klajoklių tradicijos yra įaustos į Išėjimo knygos pasakojimą. Kiekvienas privalo rinktis pagal savo reikmes. Naujasis Testamentas. Mylėk savo artimą. Šėtono gundyme. Bazilijus Didysis. Mokytojas Ekhartas. Ekharto turėjimo samprata. Kas tas kuris nieko nenori. Kas tas, kuris nieko nežino. Ką reiškia, nieko neturėti. Ekharto buvimo samprata.
  Filosofija, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-02-12
 • E. Fromas "Turėti ar būti". Autentiškos ir neautentiškos egzistencijos samprata

  Filosofijos pranešimas. Autentiškos ir neautentiškos egzistencijos samprata E. Fromo knygoje "Turėti ar būti".
  Filosofija, rašinys(5 puslapiai)
  2009-11-05
 • E. Kanetis "Karo dinamika" ir M. L. Kingas "Pasipriešinimas be kovos"

  E. Kanečio "Karo dinamikos" ir M. L. Kingo "Pasipriešinimo be kovos" lyginamoji analizė. Apibendrinimas.
  Filosofija, analizė(4 puslapiai)
  2007-03-13
 • E. Roterdomietis "Pagiriamasis žodis kvailybei"

  Esė. Erazmas Roterdamietis (Erasmus Desiderius Roterodamus). Esė pagal Erazmo Roterdamiečio satyrą "Pagiriamasis žodis kvailybei".
  Filosofija, esė(5 puslapiai)
  2010-11-15
 • Egzistencializmas (2)

  Įvadas. Kas aš esu? Asmenybės tapatybė ir apsisprendimai. Savimonė ir apsisprendimas. Pasaulėžiūra ir apsisprendimas. Gyvenimo siekis ir apsisprendimas. Vertybė, idealas, prasmė, siekis. Apie egzistencinį apsisprendimą. Išvada.
  Filosofija, rašinys(5 puslapiai)
  2006-12-03
 • Egzistencializmas (5)

  Egzistencializmo filosofijos istorija. Egzistencializmas, laisvė ir individualizmas. Pagrindiniai egzistencinės filosofijos bruožai. Egzistencializmo priešybės ir įvairovė. Kas yra egzistencializmas? Išvados. Paveikslėliai.
  Filosofija, referatas(14 puslapių)
  2007-06-07
 • Egzistencializmo estetinio diskurso ypatumai

  Egzistencializmo ištakos ir pagrindiniai atstovai. Martinas Haidegeris (Martin Heidegger). Alberas Kamiu (Albert Camus). Žmogaus ir pasaulio santykio problema. Laisvės ir atsakomybės santykio dialektika. Prasminiai egzistenciniai išgyvenimai. Reziume.
  Filosofija, konspektas(14 puslapių)
  2009-01-05
 • Egzistencializmo etika: laisvė - pasirinkimas - atsakomybė

  Savarankiškas darbas. Įvadas. Savarankiško darbo tikslas: ugdyti jūsų kritinio mąstymo sugebėjimus, suteikti jums galimybę susipažinti su papildoma literatūra, skirta pasirinktai temai. Problemos nagrinėjimas. Išvados.
  Filosofija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-10-13
 • Egzistencinė etika (2)

  Egzistencinės etikos seminaras. Užduotis: Išanalizuoti Levino (Emmanuel Levinas) "Etika ir begalybė" ir Sartro (Žanas Polis Sartras) "Egzistencializmas yra humanizmas" veikalus. E. Levinas "Etika ir begalybė". "Tai yra" ir beprasmybės šešėlis kaip nesuinteresuotumo (des-inter-essement) išmėginimas E. Levino veikale "Nuo egzistencijos prie egzistuojančio". Išėjimo iš vienatvės trajektorija E.Levino veikale Laikas ir kitas. Samprata eroso kaip santykio su kitybe, su paslaptimi ir ateitimi. Tėvystė kaip santykis "anapus galimybės". Vakarų filosofijos kaip totalybės kritika: Franzas Rosenzweigas, Emmanuelis Levinas.(Totalybė ir begalybė). Kito veido fenomenologija E. Levino veikale Totalybė ir begalybė. Atsakomybės asimetrijos nuostata E. Levino veikaluose Kitaip negu Būtis, Anapus esmės. Sartras (Žanas Polis Sartras) "Egzistencializmas yra humanizmas". Egzistencijos ir esmės, subjektyvumo ir objektyvumo santykis egzistencializme. Ateistinis ir krikščioniškasis egzistencializmas. Dievo problema ateistiniame egzistencializme. Kaip interpretuoti Sartre’o (Žano Polio Sartro) mintį: "Žmogus yra tik tuo, kuo jis save padaro". Kaip interpretuoti Sartre’o mintį: "Rinkdamasis save, aš renkuosi žmogų"? Abraomo baimės interpretacija. Kas bendra tarp Sartre’o teiginio "Kiekvienas žmogus turėtų sau sakyti: aš esu kaip tik tas, kuris turi teisę veikti tik tokiu būdu, kad žmonija tvarkytų savo gyvenimą pagal mano veiksmus" ir Kanto etikos principų? Universalumo samprata Sartre’o veikale Egzistencializmas yra humanizmas. Kaip interpretuoti Sartre’o mintį: "Kiekviename žmoguje, tarp kitko, negalima atskleisti universalios esmės, kuri būtų žmogaus prigimtimi, tačiau egzistuoja žmogiškosios aplinkos universalumas"? Kas bendra tarp meno ir moralės? Kaip Sartre’as interpretuoja Kanto mintį, jog laisvė nori savęs pačios ir kitų laisvės? Kaip suprantate Sartre’o teiginį: "Gyvenimas neturi prasmės apriori"? Humanizmo samprata Sartre’o koncepcijoje.
  Filosofija, namų darbas(4 puslapiai)
  2011-02-10
 • Egzistencinis mąstymas

  Įvadas. Egzistencinis mąstymas. Nemąstanti kasdienybė. Mąstymo kilimas iš kančios. Klausimas kaip mąstymo riba. Transcendencijos atsakymas. Egzistencijos analizė. Egzistencinė nuotaika. Egzistencija kaip pašaukimas. Egzistencinis praeinamumas. Egzistencijos pabaiga. Transcendencija. Susidūrimas su Dievu. Dievo pergyvenimas. Kančia Dievo akivaizdoje. Pabaiga. Išvados.
  Filosofija, referatas(15 puslapių)
  2006-10-20
 • Empirizmas ir racionalizmas

  Įžanga. Empirizmo ir racionalizmo sampratos. Pabaiga.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-24
 • Empirizmo srovė Vakarų filosofijoje

  Įžanga. Empirizmas. Materialistinis empirizmas. Tomas Hobsas. Dėstymas. Vaizduotė. Pojūčiai. Mąstymas. T. Hobso požiūris į egoizmą. Perėjimas prie stiprios valstybės. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-01
 • Energoentropinis ontologijos sąvokų žodynėlis

  Pratarmė. Įvadas. Energoentropika. Struktūros išlikimo dėsniai. Žodynėlis.
  Filosofija, konspektas(29 puslapiai)
  2006-02-14
 • Engiamieji ir engėjai

  Įvadas. Humanizavimas ir dehumanizavimas. Laisvės baimė. Engiamųjų pedagogika kaip išsigelbėjimas. Priespauda kaip paveldas. Engėjų atsivertimas. Dialogas ir antidialogas. Užkariavimas. Skaldyk ir valdyk. Manipuliavimas. Kultūrinė invazija. Bendradarbiavimas. Vienijimasis dėl laisvės. Organizacija. Kultūros sintezė. Kelias į revoliuciją.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2007-11-12
Puslapyje rodyti po